ระบบแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ออนไลน์
 - เพิ่มผู้ใช้งาน
 ชื่อ-สกุล
  สังกัดงาน
 ตำแหน่ง
 Username
 Password